Mystic Forest

上堂真的很無聊!!!!!!!!!!!

(正在上堂的傢伙佈告)
上堂真的很無聊!!!!!!!!!!!無聊得要死!!!!!!!
旁邊的在看片.....我也不知幹什麼好= ="'
其實返學一段時間.....都已經覺得好無謂.......
返學的目的:
1)找娘
2)找身旁在看片的某人
3)消磨時間
之後應該沒有了= ="'
同學們(除身旁在看片的某人外)沒一個正常sosad.......
好無聊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~✞日常✞~ | 留言:0 | 引用:0 |
<<挑戰書 | 主页 | 其實是很恐怖的!!!OK!?!>>

留言

发表留言只对管理员显示

引用

| 主页 |